NHT GLOBALIN käytännöt ja menettelytavat

NHT GLOBALIN käytännöt ja menettelytavat

——————————————————————————–

Käytännöt ja menettelytavat

 

  1. JOHDANTO

 

Tästä eteenpäin NHT Global Europe S.r.l. -yhtiöön viitataan nimellä ”NHT Global” tai ”yritys”, kun taas NHT Globalin itsenäisiin jälleenmyyjiin viitataan nimellä ”jälleenmyyjät”.

 

Jälleenmyyjien harjoittama liiketoiminta NHT Globalin kanssa on näiden käytäntöjen ja menettelytapojen alaista. Nämä käytännöt ja menettelytavat, jälleenmyyntihakemus ja -sopimus sekä palkkiojärjestelmä (yhteisnimeltä ”sopimus”) tällä hetkellä laaditun ja tulevaisuudessa muutetun mukaisesti muodostavan täyden ja sitovan sopimuksen ja yhteisymmärryksen itsenäisen NHT Global -jälleenmyyjän ja NHT Globalin välillä. Näiden asiakirjojen minkä tahansa ehdon noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sopimuksen päättämiseen.

 

 

. Olen rehellinen ja reilu toimiessani NHT Globalin jälleenmyyjänä.

. Toteutan liiketoimintaani mainettani parantavalla tavalla ja NHT Globalin positiivisen maineen mukaisesti.

. Kohtelen kaikkia kohtaamiani henkilöitä kohteliaasti ja kunnioittavasti toimiessani NHT Globalin itsenäisenä jälleenmyyjänä.

. Toteutan sponsorina johtajuusvelvollisuuteni, joihin sisältyvät organisaatiooni kuuluvien jälleenmyyjien kouluttaminen ja tukeminen sekä heidän kanssaan kommunikointi.

. En esitä NHT Globalin tuotteita tai palkkiojärjestelmää väärässä valossa.

. En osallista tai yritä osallistaa ketään NHT Globalin jälleenmyyjää suorasti tai epäsuorasti mihinkään muuhun verkostomarkkinointiohjelmaan enkä osallistu minkäänlaisiin petollisiin tai laittomiin toimiin.

. Pidän mielessäni, että jopa henkilökohtainen kokemukseni ja NHT Globalin tuotteista, palveluista tai ohjelmista saamani edut voidaan tulkita luvattomiksi ”harhaanjohtaviksi ilmaisuiksi”.

. Ymmärrän ja hyväksyn, että olen yksin vastuussa kaikista taloudellisista ja oikeudellisista velvollisuuksista, jotka syntyvät toimiessani jälleenmyyjänä, ja maksan kaikki jälleenmyyjältä vaaditut maksut.

 

  1. ITSENÄINEN JÄLLEENMYYJÄ

 

Jälleenmyyjän kotipaikka. Vain henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka ovat EU:n (Euroopan unionin) asukkaita, ovat oikeutettuja ryhtymään NHT Globalin jälleenmyyjiksi.

 

Itsenäisen alihankkijan asema. Jälleenmyyjä ei ole yrityksen työntekijä eikä häntä missään olosuhteissa voi pitää työntekijänä, joten häntä ei tämän vuoksi kohdella työntekijänä myöskään verotustarkoituksia varten.

 

Kaikki jälleenmyyjät ovat itsenäisiä alihankkijoita, jotka toteuttavat omia liiketoimintojaan. Jälleenmyyjiä ei tule pitää toimiluvan hankkijoina eikä NHT Globalin ja sen jälleenmyyjien solmima sopimus luo suhdetta, jossa osapuolina ovat työnantaja ja työntekijä, edustaja, kumppani tai yhteisyritys. Jälleenmyyjiä pidetään vähittäismyyjinä, jotka ansaitsevat provisioita ei-jatkuvalla perusteella. Jälleenmyyjiä kielletään ehdottomasti väittämästä tai vihjaamasta joko suullisesti tai kirjallisesti, että heidän suhteensa on minkään muun tapainen kuin yllä on kuvattu. Jälleenmyyjillä ei ole toimivaltaa sitoa NHT Globalia minkäänlaisiin velvollisuuksiin. Kutakin jälleenmyyjää kehotetaan päättämään omat työtuntinsa ja työtapansa edellyttäen, että päätökset tehdään sopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Yrityskäyttäytyminen. Jälleenmyyjät toteuttavat kaikki liiketoimintansa ammattimaisella ja eettisellä tavalla, mikä parantaa jälleenmyyjän mainetta ja NHT Globalin positiivista mainetta. Jälleenmyyjät eivät osallistu minkäänlaiseen toimintaan, jolla saattaa olla kielteinen vaikutus NHT Globalin tai muiden jälleenmyyjien imagoon. Jälleenmyyjien tulee olla kohteliaita ja kunnioittavia jokaisessa henkilökohtaamisessa myös NHT Globalin pääkonttorin työntekijöiden ja johtajien kanssa, ja heidän tulee kohdella jälleenmyyjän asemaansa tavalla, joka kunnioittaa NHT Globalin ja muiden jälleenmyyjien tuotteita ja ammattimaisuutta. Jälleenmyyjä ei saa missään tapauksessa väheksyä tai loukata NHT Globalin nimeä tai mainetta NHT Globalin tuotteiden mainostuksessa eikä anastaa minkäänlaisia luottamuksellisia tai yksinoikeudellisia tietoja tai kauppasalaisuuksia (mukaan lukien jälleenmyyjien nimi- ja osoiteluetteloita) omaan tai muiden tahojen käyttöön.

 

Ei ostopakkoa. Ketään jälleenmyyjää ei vaadita ostamaan mitään NHT Globalin tuotteita, palveluita tai ohjelmia.

 

Jälleenmyyjän rekisteröinti. NHT Global tarjoaa jälleenmyyjilleen seuraavat palvelut: personoitu markkinointisivusto, johon sisältyy verkkoisännöinti. NHT Global tarjoaa myös hallintajärjestelmän, jonka avulla jälleenmyyjä voi hallita liiketoimintojaan, käyttää verkkotyökaluja ja ladata markkinointimateriaaleja, tarkastaa provisioiden laskelmat ja maksut sekä tarkastella aiempia ostoksiaan.

 

Jälleenmyyjän oikeudet. Kaikki jälleenmyyjät ovat oikeutettuja ostamaan NHT Globalin tuotteita ja edistämään niiden myyntiä sekä osallistumaan NHT Globalin palkkiojärjestelmään. Kaikki NHT Globalin jälleenmyyjät saavat sponsoroida uusia jälleenmyyjiä.

 

Täysi-ikäisyys. Jälleenmyyjän on oltava täysi-ikäinen asuinpaikassaan voidakseen harjoittaa NHT Global -liiketoimintaa.

 

Aviopuolisot. Kunkin osallistujan tai oikeushenkilön toiminta rajoittuu yhteen jälleenmyyntisopimukseen. Kummallakin aviopuolisolla saa olla oma jälleenmyyntisopimuksensa NHT Globalin kanssa. Aviopuolisoilla on oltava sama sponsori ja aviopuoliso ei saa olla suorasti tai epäsuorasti yhdistettävissä muiden alalinjojen jälleenmyyjätoimiin. Yhden puolison toiminta katsotaan molempien puolisoiden toiminnaksi.

 

Keksityt tai omaksutut nimet. Henkilö tai oikeushenkilö ei saa hakea jälleenmyyntisopimusta käyttämällä omaksuttua tai keksittyä nimeä tai käyttämällä toisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyyttä, jolla ei tule olemaan tekemistä jälleenmyyntisopimuksen kanssa. Kukaan ei saa antaa verotunnusta, jota ei ole määrätty jälleenmyyntisopimuksen ensisijaiselle henkilölle tai oikeushenkilölle.

 

ALV-tunniste. Jälleenmyyjän on annettava NHT Globalille oma henkilökohtainen ALV-tunnisteensa ja jäljennös ALV-tunnisteen rekisteröintitodistuksesta heti, kun hän:

– ryhtyy NHT Globalin jälleenmyyjäksi, jos hänellä on jo ALV-tunniste

– hankkii ALV-tunnisteen ALV-lainsäädännön vaatimusten mukaisesti

 

Provisioiden maksaminen. Provisiot maksetaan viikoittain.

 

Laskutus. NHT Global laatii laskut provisioita varten jälleenmyyjien puolesta lain näin vaatiessa.

 

Lainsäädännön noudattaminen. Kaikkien jälleenmyyjien on noudatettava kaikkia asianmukaisia lakeja ja säännöksiä sekä paikallisia asetuksia ja säännöksiä liiketoimintojaan koskien. Kaikki jälleenmyyjät ovat vastuussa omista johtotason päätöksistään ja kuluistaan, esimerkiksi arvioiduista tuloista ja itsenäisestä ammatinharjoittamisesta maksettavista veroista. Koska jälleenmyyjät eivät ole NHT Globalin työntekijöitä, NHT Global ei ole vastuussa työntekijöiden etujen maksamisesta kokonaan tai osittain.

 

Alueiden yksinoikeudettomuus. Rekrytointitarkoituksia varten ei ole yksinoikeudellisia alueita eikä kukaan jälleenmyyjä saa vihjata tai väittää, että hänellä olisi minkäänlaisia oikeuksia yksinoikeudellisiin alueisiin. Jälleenmyyjien sponsoritoiminnalle ei ole asetettu maantieteellisiä rajoituksia paitsi maissa, joissa NHT Global ei ole virallisesti aloittanut toimintaa.

 

Muut palvelut ja tuotteet. Jälleenmyyjiä ei rajoiteta myymästä muiden yritysten palveluita ja tuotteita, vaikkakin tällaisten tuotteiden ja palveluiden suora tai epäsuora mainostaminen NHT Globalin jälleenmyyjille rajataan koskemaan henkilökohtaiseen sponsorointisuhteeseen kuuluvia henkilöitä. Jos jälleenmyyjän todetaan loukanneen tätä sääntöä, hän saattaa menettää osto-oikeutensa, hänen sopimuksensa saatetaan keskeyttää väliaikaisesti ja/tai päättää kokonaan eikä hän saa osallistua NHT Globalin palkkiojärjestelmään muiden keinojen lisäksi, joihin NHT Global voi olla oikeutettu.

 

Muista organisaatioista rekrytointi. Muiden rekrytointi suorasti tai epäsuorasti joko kirjallisesti, suullisesti tai vihjaamalla yhdestä (1) NHT Globalin jälleenmyyjäorganisaatiosta toiseen on ehdottomasti kielletty.

 

Lääketieteellinen hoito, hyväksyntä ja terapia. Jälleenmyyjät ymmärtävät, että he eivät ilmaise suorasti tai epäsuorasti, että mikään NHT Globalin tuote on hallituksen hyväksymä, eivätkä he sano tai ehdota, että mitään diagnoosia, arviointia, ennustetta, kuvausta, hoitomuotoa, terapiaa tai sairauden, vaivan tai taudin hallintaa tai hoitoa voidaan parantaa kyseisen tuotteen kulutuksella tai käyttämisellä. Jälleenmyyjät ymmärtävät, että NHT Globalin tuotteita ei tarjota tai pidetä minkään henkisen tai fyysisen vaivan tai taudin lääkinnällisinä hoitomuotoina eikä niitä ole tarkoitettu tällaisiin tarkoituksiin.

 

III. SPONSOROINTI JA KOULUTUS SEKÄ PÄÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

 

Sponsorointi. Jälleenmyyjät ovat oikeutettuja sponsoroimaan muita jälleenmyyjiä Italiassa, Euroopassa ja muissa maissa, joissa NHT Global on virallisesti käynnistänyt NHT Global ‑ohjelman. Jälleenmyyjille kuitenkin maksetaan palkkio vain tuotteiden myynnistä, eikä uusien ohjelmaan osallistuvien jälleenmyyjien sponsoroimisesta.

 

Jälleenmyyntisopimuksen myynti/siirto. Jälleenmyyntisopimuksen saa myydä tai siirtää ei-jälleenmyyjälle vasta, kun sopimus on ollut alkuperäisen jälleenmyyjän nimissä kuuden (6) kuukauden ajan. Täytetty ja oikeaksi todistettu myynti-/siirtolomake on toimitettava tukiosastolle. Kun tällainen siirto/myynti hyväksytään, kaikki aiemmin kerääntyneet myyntivolyymit poistetaan.

 

Sijoitusta koskevien muutosten/oikaisujen tekeminen. Muutosten/oikaisujen tekemistä voidaan pyytää kolmen (3) päivän kuluessa rekisteröintipäivämäärästä. Tällaisia korjauksia on pyydettävä tukiosastolta kirjallisesti, ja pyynnön lähettävät sponsori omasta hallintajärjestelmästään, siirtyvä jälleenmyyjä sekä joissain tapauksissa linjassa ylempänä oleva jälleenmyyjä.

 

Sponsoria koskevat oikaisut. Sponsoria ei saa muuttaa. Sponsoriin voi kuitenkin tehdä oikaisuja, jos ne ilmoitetaan tukiosastolle kolmen (3) arkipäivän kuluessa. Sponsoriin tehtävät oikaisut on pyydettävä nykyisen (alkuperäisen) sponsorin hallintajärjestelmän kautta ja pyynnöissä on ilmoitettava syy, jonka vuoksi oikaisu on tehtävä.

 

Liiketoimintojen hankkiminen. Jälleenmyyjän, joka haluaa hankkia osuuden toisen jälleenmyyjän liiketoiminnoista, on ensin päätettävä oma jälleenmyyntisopimuksensa ja odotettava kuusi (6) kuukautta irtisanoutumisilmoituksen päivämäärästä ennen kuin hän on oikeutettu tekemään tällaisen hankinnan. Kaikki tällaisia siirtoja koskevat tiedot on kerrottava lähettämällä täytetty myynti-/siirtolomake NHT Globalin tukiosastolle ja yrityksen on hyväksyttävä tämä lomake.

 

Henkilötiedot. NHT Global suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen ja kunnioittaa yksityisyyttäsi. NHT Global Europe Srl rekisterinpitäjänä kerää, käyttää ja tallentaa henkilötietoja sekä yksilöiden valintoja liittyen henkilötietojen käyttämiseen, saatavuuteen, oikaisemiseen ja poistamiseen. Lue lisää (linkki tietosuojaselosteeseen)

 

Koulutusvaatimus. Jälleenmyyjien on varmistettava sponsoroimiensa jälleenmyyjien riittävä koulutus. ”Riittävä koulutus” sisältää, näihin kuitenkaan rajoittumatta, koulutuksen liittyen käytäntöihin ja menettelyihin, palkkiojärjestelmään, tuotetietoihin, hyviin liiketoimintakäytäntöihin, myyntistrategioihin ja eettisesti moitteettomaan liiketoimintaan. Sponsorin on toimittava aina ammattimaisella tavalla organisaatioonsa kuuluvien jälleenmyyjien kanssa ja täytettävä velvollisuus toimia hyvässä uskossa koskien tuotteiden ja palveluiden myynnin tai toimituksen valvonta-, myynti- ja jälleenmyyntitoimintoja loppuasiakkaille

 

Irtisanoutuminen. Kaikki jälleenmyyjät voivat irtisanoutua vapaaehtoisesti jälleenmyyntisopimuksestaan uusimatta sitä sen langetessa uusittavaksi tai lähettämällä kirjallisen ilmoituksen NHT Globalin tukiosastolle. Irtisanoutuminen astuu voimaan tällaisen ilmoituksen vastaanottohetkellä. Jälleenmyyntisopimuksesta irtisanoutuva jälleenmyyjä ei saa hakea uudelleen yksittäisenä henkilönä tai toisen jälleenmyyjän toimintojen omistusosuuden hallussapitäjänä kuuden (6) kuukauden aikana irtisanoutumispäivämäärästä lukien.

 

Erottaminen. NHT Global varaa oikeuden erottaa syystä kenen tahansa jälleenmyyjän milloin tahansa, kun jälleenmyyjän on todettu loukkaavan sopimuksen ehtoja (mukaan lukien mahdollisesti muutettujen käytäntöjen ja menettelytapojen ehtoja), asianmukaisia lakeja tai reilun kaupankäynnin standardeja. Tällainen tahdonvastainen erottaminen tapahtuu ainoastaan NHT Globalin toimesta ja harkinnan perusteella. NHT Global kertoo asiasta jälleenmyyjälle lähettämällä ilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse viimeisimpään NHT Globalin tiedossa olevaan jälleenmyyjän osoitteeseen. Erottamistapauksessa jälleenmyyjä suostuu välittömästi lopettamaan itsensä esittämisen NHT Globalin jälleenmyyjänä.

 

Erottamistutkimuksen aikana kaikkia mahdollisesti maksettaviksi lankeavia provisioita, lisäansioita tai bonuksia pidetään NHT Globalin hallussa, kunnes asia on ratkaistu. Mikäli loukkaus todetaan perusteettomaksi tai mikäli NHT Global arvioi ja hyväksyy muutoksenhakupyynnön, erottaminen perutaan ja kaikki provisiot, lisäansiot ja bonukset maksetaan jälleenmyyntisopimuksen mukaisesti. Sovellettavan erottamisajan aikana erotettu jälleenmyyjä saa ostaa NHT Globalin tuotteita ja palveluita jälleenmyyjähinnalla. Erotetulla jälleenmyyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta esitellä itseään jälleenmyyjänä eikä mainostaa jälleenmyyjätoimintojaan tai tuotteita asianmukaisen erottamisajan aikana. Kaikissa tapauksissa, kun asianmukainen laki on ristiriidassa tai vaatii ylimääräisiä tai muita kuin edellä mainittujen mukaisia toimintoja, tällainen menettely muutetaan automaattisesti vastaamaan kyseistä lakia kyseisen alueen asukkaiden suhteen.

 

Mikäli jälleenmyyjä erotetaan rikkomuksista määrätyksi ajaksi, hän ei ole oikeutettu ansaitsemaan provisioita tai lisäansioita erottamisajan aikana.

 

Päättäminen. Jälleenmyyjä voidaan irtisanoa ja hänen sopimuksensa voidaan päättää, mikäli mitään sopimuksen ehtoa loukataan. Päättämisilmoitus, jonka tulee sisältää toiminnan syy(t), toimitetaan jälleenmyyjälle kirjallisena joko postitse tai sähköpostitse.

 

Muutoksenhaku. Mikäli jälleenmyyjä erotetaan tai hänen sopimuksensa päätetään, hän saa hakea muutosta lähettämällä perustelut sisältävän kirjeen NHT Globalin sääntöjen noudattamista valvovalle osastolle. NHT Globalin on vastaanotettava muutoksenhakukirje kymmenen (10) arkipäivän kuluessa NHT Globalin ilmoituksen päivämäärästä lukien tai ilmoituksen ohjeiden mukaisesti.

 

Jos jälleenmyyjä hakee muutosta ajoissa, NHT Global tarkistaa asian ja ilmoittaa jälleenmyyjälle ja valituksen tehneelle osapuolelle päätöksestään.

 

Jos muutoksenhaku evätään jälleenmyyjää vastaan toimitettujen asiakirjojen ja todisteiden valossa, erottaminen tai päättäminen pysyy voimassa NHT Globalin alkuperäisen ilmoituksen päivämäärän mukaisesti.

 

Seuraaja. Mistään tämän osan muista ehdoista huolimatta jälleenmyyjän kuollessa jälleenmyyjän liiketoiminnot siirtyvät niiden aiotulle seuraajalle lain mukaisella tavalla edellyttäen, että aiottu seuraaja on lähettänyt NHT Globalin tukiosastolle täytetyn myynti-/siirtolomakkeen sekä oikeiksi todistetut jäljennökset kuolintodistuksesta, testamentista tai vastaavista asiakirjoista. Seuraaja on tämän jälkeen kaikkien oikeuksien ja velvollisuuksien alainen kaikkien muiden jälleenmyyjien tavoin. Tämän lisäksi aiotun seuraajan on oltava täysi-ikäinen asuinmaassaan.

 

Avioero tai liiketoimintojen purkaminen. Avioeron tai liiketoimintojen purkamisen vireilläolon aikana molempien osapuolten on otettava käyttöön jokin seuraavista toimintatavoista:

 

. Yksi osapuoli saa toisen/toisten kirjallisella suostumuksella harjoittaa NHT Global -liiketoimintaa NHT Globalin kirjallisen määräyksen nojalla, jonka mukaan osapuolen on toimittava suoraan ja yksinomaan toisen aviopuolison, osallisuudesta luopumattoman osakkaan, kumppanin tai edunvalvojan kanssa.

. Osapuolet saavat jatkaa NHT Global -liiketoiminnan harjoittamista yhdessä aiemmalla tavalla, jolloin kaikki NHT Globalin maksettavat korvaukset maksetaan jälleenmyyjien yhteisissä nimissä tai jaettavan yrityksen nimissä osapuolten välisen ja itsenäisesti tekemän sopimuksen mukaisesti.

 

Vastaavasti NHT Global ei missään tapauksessa jaa provisioita ja bonuksia eroavien aviopuolisoiden tai purettavien liiketoimintojen osapuolten välillä. NHT Global tunnustaa vain yhden (1) alalinjan organisaation ja toimittaa vain yhden (1) provisiomaksun kullekin NHT Global ‑liiketoimintakokonaisuudelle kunkin provisiokauden aikana. Provisiomaksut toimitetaan aina samalle henkilölle tai oikeushenkilölle. Mikäli avioeron tai purettavien liiketoimintojen osapuolet eivät kykene ratkaisemaan provisioiden ja liiketoimintojen omistuksen jakamiseen liittyvää kiistaa, sopimus peruutetaan tahdonvastaisesti.

 

Mikäli entinen puoliso tai entinen liiketoimintojen osakas on luopunut täysin kaikista alkuperäisistä NHT Global -liiketoimintaoikeuksistaan, hän on vapaa rekisteröitymään minkä tahansa valitsemansa sponsorin alaisuudessa edellyttäen, että hän noudattaa NHT Globalin asettamaa odotusaikaa. Tällaisessa tapauksessa entisellä puolisolla tai osapuolella ei kuitenkaan ole minkäänlaisia oikeuksia liittyen mihinkään organisaationsa jälleenmyyjään tai kehenkään entiseen jälleenmyyjään.

 

 

Kilpailukielto. Sopimuksen keston aikana kukin jälleenmyyjä sitoutuu olemaan kilpailematta NHT Globalin suojeltavia liike-etuja vastaan myymällä tai mainostamalla muita tuotteita tai mahdollisuuksia, jotka kilpailevat NHT Globalin tuotteita ja palveluita vastaan (saat tietoa ei-kilpailevien palveluiden ja tuotteiden myynnistä tai mainostamisesta lukemalla rajoitukset kohdassa Muut palvelut ja tuotteet).

 

Kauppiaita koskeva luottamuksellisuus. NHT Globalin liikesuhteet kauppiaiden, valmistajien ja tavarantoimittajien kanssa ovat luottamuksellisia. Jälleenmyyjä ei saa suorasti tai epäsuorasti ottaa yhteyttä kehenkään edustajaan tai tavarantoimittajaan, valmistajaan tai kauppiaaseen tai puhua heille tai keskustella heidän kanssaan muutoin kuin NHT Globalin sponsoroimissa tapahtumissa, joissa kyseinen edustaja on läsnä NHT Globalin pyynnöstä. Tämän säännön loukkaaminen voi johtaa jälleenmyyjän etujen päättämiseen ja mahdollisiin korvausvaatimuksiin, jos suhde kauppiaaseen, valmistajaan tai tavarantoimittajaan vaarantuu jälleenmyyjän yhteydenoton vuoksi.

 

  1. TAVARAMERKKI, KIRJALLISUUS JA MAINOSTAMINEN

 

Tavaramerkki. NHT Globalin nimi ja kaikkien NHT Globalin tuotteiden, palveluiden ja ohjelmien nimet ovat NHT Globalin omistamia tavaramerkkejä. Vain NHT Globalilla on valtuudet valmistaa ja markkinoida näihin tavaramerkkeihin liittyviä tuotteita ja kirjallisuutta. Tämä sisältää näihin kuitenkaan rajoittumatta diat, kalvot, esitteet, videot, toimialueosoitteet, sähköpostiosoitteet ja muut koulutus- ja/tai markkinointimateriaalit ja kaikki myynninedistämismateriaalit, joita ovat esimerkiksi näihin rajoittumatta t-paidat, lippalakit, pinssit, magneettimerkit jne. NHT Globalin nimen käyttö missä tahansa muussa kuin NHT Globalin valmistamassa tai valtuuttamassa tuotteessa on kielletty paitsi alla kuvatun mukaisesti:

 

Mari Virtanen

NHT Global Independent Distributor

 

Huomautus: Mitään muita variaatioita ei saa käyttää kuvaamaan jälleenmyyjän suhdetta NHT Globaliin.

 

Painetut käyntikortit tai kirjepaperi. NHT Globalin itsenäiset jälleenmyyjät eivät saa laatia omia käyntikorttejaan tai kirjepaperiin painettavia kuvia hyödyntämällä NHT Globalin nimeä ja/tai tavaramerkkiä. Vain hyväksytyt NHT Globalin versiot ja sanamuodot ovat sallittuja.

 

Yrityksen kirjallisuus. Vain virallista NHT Globalin kirjallisuutta saa käyttää esiteltäessä NHT Globalin tuotteita ja/tai NHT Globalin palkkiojärjestelmää. NHT Globalin on hyväksyttävä kirjallisesti etukäteen kaikki banderollit, messumateriaalit ja muut vastaavat myynninedistämismateriaalit. Yrityksen verkkosivustolla ja siitä toistetulla jälleenmyyjän verkkosivustolla olevaa aineistoa saa ladata myynninedistämistarkoituksiin.

 

Mainostus. Vain yrityksen hyväksymiä materiaaleja saa käyttää mainostettaessa painetuissa materiaaleissa, radiossa, televisiossa, internetissä, sähköisessä tai muussa tiedotusvälineessä. Kukaan henkilö ei saa käyttää NHT Globalin nimeä, logoja, tavaramerkkejä tai tekijänoikeudella suojattuja materiaaleja minkäänlaisessa mainostuksessa, jota NHT Global ei ole tuottanut, tai ilman NHT Globalin sääntöjen noudattamista valvovalta osastolta saatua nimenomaista kirjallista suostumusta.

 

Internetiin ja verkkosivustoon liittyvä käytäntö. Jälleenmyyjien, jotka haluavat mainostaa internetissä, on noudatettava täysin käytäntöjä ja menettelytapoja, ja internetissä saa mainostaa ainoastaan etukäteen saadulla suostumuksella sääntöjen valvomista noudattavalta osastolta, joka yksinomaisen harkintansa perusteella voi kieltää mistä tahansa syystä mitkä tahansa mainosmateriaalit, mukaan lukien rajoittumatta internetissä julkaistut tai julkaistaviksi aiotut materiaalit.

 

– Jälleenmyyjien on toimittava aktiivisesti jälleenmyyjinä voidakseen saada valtuutuksen hyväksyttyä verkkosivustoa varten.

– Jälleenmyyjien, jotka haluavat saada oman verkkosivuston NHT Global -liiketoimintojensa edistämiseen, on pyydettävä sääntöjen noudattamista valvovalta osastolta sähköpostitse verkkosivuston etusivulle asetettava hyväksymisnumero ennen verkkosivuston julkaisemista ja/tai hakukonepalveluihin rekisteröitymistä. Suullista hyväksyntää ei anneta. Ennen verkkosivuston tietojen toimittamista hyväksyttäviksi on tärkeää varmistaa, että linkit toimivat oikein. Kaikki jälleenmyyjän aiemmin hyväksyttyyn verkkosivustoon tehtävät muutokset on lähetettävä uudelleen tarkistusta ja hyväksyntää varten. Säännön noudattamatta jättäminen loukkaa NHT Globalin käytäntöjä ja menettelytapoja ja saattaa johtaa jälleenmyyjän erottamiseen ja/tai sopimuksen päättämiseen.

– Jälleenmyyjien verkkosivustojen on välittömästi ja kiistattomasti oltava tunnistettavissa NHT Globalin itsenäisten jälleenmyyjien verkkosivustoiksi. Tunnistaminen itsenäiseksi jälleenmyyjäksi on esitettävä selkeästi etusivulla sekä kaikissa tärkeimmissä osioissa (kuten tuotesivuilla, perustietojen sivulla, suosituksissa jne.).

– Mihinkään muihin tuotteisiin, ohjelmiin tai yrityksiin ei saa lisätä mainintoja, kuvia tai viitteitä millään tavoin millään verkkosivustolla, jolla esitellään NHT Globalin tuotteita tai ohjelmia.

– Mitään tuotenimiä tai sanoja, joiden tavaramerkin NHT Global omistaa, ei saa käyttää jälleenmyyjän verkkosivustojen URL-osoitteissa tai toimialueiden nimissä. Jälleenmyyjien on varmistettava hankkivansa hyväksyntä ennen URL-osoitteiden ostamista, sillä NHT Global ei maksa niiden vaihtamisesta.

– Ainoastaan NHT Globalin jälleenmyyjäverkkosivustolle johtavat linkit hyväksytään.

– Tuotesuositteluihin ei saa lisätä terveyttä tai terveyden parantamista koskevia väitteitä eikä tuotevertailuja.

– Jälleenmyyjille ei saa aiheutua ansioita tai myyntiedustusta muutoin kuin heidän omiin dokumentoituihin henkilökohtaisiin ansioihinsa liittyen. Sekkejä ei saa jäljentää tai esitellä millään tavalla. Käytettävien tuloslaskelmien on oltava totuudenmukaisia ja virheettömiä.

– Kaikki jälleenmyyjäsivustot ovat valtion, alueellisten ja paikallisten lakien ja säädösten alaisia. Jälleenmyyjäsivuston sisällön hyväksyminen ei takaa, että se noudattaa jälleenmyyjän maantieteellisellä alueella voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 

Seuraavat toteamukset on lisättävä kullekin jälleenmyyjäsivustolle:

 

”Näiden tuotteiden tarkoitus ei ole diagnosoida, hoitaa, parantaa tai estää mitään tautia.”

 

”Kuten kaikkien muiden täydentävien ohjelmien suhteen, sinun tulee keskustella lääkärisi kanssa ennen minkään hoitomuodon aloittamista, erityisesti jos sinulla on terveysongelmia. Lue aina kaikki etiketit ja noudata niiden ohjeita.”

 

”Tässä julkaisussa mainitut ansiot eivät ehkä vastaa omia tuloksiasi. Tuloksesi NHT Globalin jälleenmyyjänä riippuvat omista pyrkimyksistäsi ja toiminnoistasi.”

 

”Tuote-, yritys- ja markkinointitiedot ja -valokuvat ovat NHT Globalin tekijänoikeuden suojaamia ja niiden käyttö on luvan alaista.”

 

Toimialueiden nimet. Jälleenmyyjät eivät saa käyttää tai yrittää rekisteröidä mitään NHT Globalin kauppanimeä, tavaramerkkiä, palvelumerkkiä, tuotenimeä, yrityksen nimeä tai mitään niiden johdannaisia käytettäväksi missään internetin toimialueen nimessä.

 

Huutokaupat. Jälleenmyyjät eivät saa myydä tai mainostaa NHT Globalin tuotteita suorissa, hiljaisissa, internet- tai muunlaisissa huutokaupoissa.

 

Messut. Jälleenmyyjät saavat esitellä yrityksen tuotteita ja mahdollisuuksia messuilla saatuaan kirjallisen suostumuksen NHT Globalilta. NHT Globalin on saatava pyynnöt messuihin osallistumisesta kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen messuja. NHT Globalilta on saatava kirjallinen suostumus ennen osallistumista tällaisiin tapahtumiin. Ainoastaan yrityksen tuotteita ja tiedotusta mahdollisuuksista saa tarjota messujen esittelypöydillä. Ainoastaan yrityksen hyväksymiä markkinointimateriaaleja saa esitellä tai jaella.

 

Tuloihin liittyvät väitteet. Jälleenmyyjät eivät saa millään tavalla esitellä rekrytointitarkoituksessa tai muusta syystä provisioista ansaitsemiaan sekkejä tai esittää tuloihin liittyviä väittämiä tai kuvauksia.

 

Tiedotusvälineille annettavat haastattelut. Jälleenmyyjät eivät saa antaa radio-, televisio-, sanomalehti-, iltapäivälehti- tai aikakauslehtihaastatteluja eivätkä käyttää julkisia esiintymisiä, julkisia tapahtumia tai antaa minkäänlaisia lausuntoja julkisille tiedotusvälineille mainostaakseen NHT Globalia, sen tuotteita tai omaa NHT Global -liiketoimintaansa ilman NHT Globalilta etukäteen saatua kirjallista suostumusta, jonka antamisesta voidaan kohtuullisesti kieltäytyä. Kaikki tiedotusvälineiden yhteydenotot ja tiedustelut on koordinoitava NHT Globalin kautta ja niiden on sisällettävä täydellinen kuvaus haastattelun formaatista ja tapahtumapaikasta.

 

Jälleenmyyjien koulutus. Jälleenmyyjät ovat vastuussa sponsoroimiensa jälleenmyyjien osallistumisesta koulutukseen. Koulutusapua saa NHT Globalin kirjallisuudesta, lisäkoulutusaineistosta sekä internetistä. Lisäksi jälleenmyyjät saavat osallistua paikallisiin ja alueellisiin jälleenmyyjille tarkoitettuihin koulutustilaisuuksiin.

 

Uudelleenpakkaaminen on kielletty. NHT Globalin tuotteiden uudelleenpakkaaminen jälleenmyyntiä varten on ehdottomasti kielletty kaikissa tapauksissa.

 

  1. BONUSTEN JA LISÄANSIOIDEN MAKSAMINEN

 

Jälleenmyyntihakemus ja -sopimus. Bonuksia ja lisäansioita ei voi maksaa ennen kuin NHT Global on saanut ja hyväksynyt täytetyn jälleenmyyntihakemuksen ja -sopimuksen. Bonuksia maksetaan AINOASTAAN NHT Globalin tuotteiden myynnistä. Bonuksia ei makseta minkäänlaisten myyntimateriaalien tai myynnin apuvälineiden hankkimisesta tai jälleenmyyjien rekrytoinnista.

 

Provisiot. Maksettavien provisiosekkien vähimmäissumma on 100 Yhdysvaltain dollaria. Jos ansaittu summa on tätä pienempi, varat karttuvat, kunnes summa ylittää 100 Yhdysvaltain dollaria.

 

  1. TUOTTEIDEN OSTO JA MYYNTI

 

NHT Globalin jälleenmyyjäksi ryhtyminen ei edellytä ostamista. NHT Globalin jälleenmyyjäksi ryhtyminen ei edellytä tuotteiden ostamista. NHT Globalin jälleenmyyjät ovat oikeutettuja ostamaan tuotteita NHT Globalilta alennettuun hintaan.

 

Varastointi on kielletty. NHT Globalin menestys riippuu vähittäismyynnistä loppukuluttajalle. Tämän vuoksi minkäänlainen varastointi ei ole sallittua. NHT Global ymmärtää, että jälleenmyyjät saattavat haluta ostaa kohtuullisia määriä tiettyjä tuotteita omaan käyttöönsä sekä auttaakseen sponsoroimansa uudet jälleenmyyjät alkuun.

 

Luottokorttiostokset. Luottokorttiostoksia saa tehdä vain henkilö, jonka nimi ja osoite liittyvät kyseiseen luottokorttiin. Jälleenmyyjät, jotka käyttävät jonkun toisen henkilön luottokorttia ostosten maksamiseen saattavat joutua erotetuiksi luvattomia veloituksia koskevien valitusten tutkimuksen ja ratkaisemisen ajaksi. NHT Global pitää tällaisia maksutapahtumia petollisina ja ilmoittaa niistä asianmukaisille viranomaisille niiden ratkaisemista varten.

 

Provisioiden muutokset. NHT Globalille palautetut tuotteet vaikuttavat myös kyseisessä ylälinjassa olevien jälleenmyyjien provisioihin, lisäansioihin, bonustileihin ja myyntimääriin, joita muutetaan kaikkien palautetuista tuotteista maksettujen provisioiden ja bonusten perusteella.

 

Bonusostaminen. Bonusostaminen tarkoittaa (1) henkilön tai oikeushenkilön rekisteröintiä NHT Globalin jälleenmyyjäksi ilman, että tällainen henkilö tai oikeushenkilö on tietoinen jälleenmyyntisopimuksesta ja/tai että hänellä on sellainen, (2) henkilön tai oikeushenkilön petollista rekisteröintiä jälleenmyyjäksi; (3) olemattomien henkilöiden tai oikeushenkilöiden rekisteröintiä tai rekisteröintiyritystä jälleenmyyjiksi (haamut) tai (4) luottokortin käyttämistä jälleenmyyjän puolesta, kun jälleenmyyjä ei ole kyseisen luottokortin haltija. Bonusostaminen loukkaa olennaisesti näitä käytäntöjä ja menettelytapoja, ja se on ehdottomasti kielletty.

 

Toimituskulut. Toimituskulut lasketaan automaattisesti. NHT Global päättää pakkausten toimitustavan erilaisten tekijöiden, kuten painon ja määränpään, perusteella.

 

Huomautus: Mikäli NHT Globalin toimittaman tilauksen vastaanottaja kieltäytyy toimituksesta, minkä jälkeen se palautetaan NHT Globalille, tuotteet tilanneen jälleenmyyjän tilaksi muutetaan ”epäaktiivinen”, kunnes toimituksesta kieltäytyminen on ratkaistu. Palautuskulut vähennetään jälleenmyyjän tililtä.

 

Palautetut paketit. Mikäli paketti palautetaan jälleenmyyjän tekemän virheen vuoksi tai jos pakettia ei noudeta ajoissa, minkä vuoksi se palautetaan, NHT Global veloittaa jälleenmyyjältä uudelleentoimituksesta aiheutuvat kulut.

 

Vaurioituneet tuotteet. Kuljetusliike on vastuussa vaurioista, jotka aiheutuvat liikkeen otettua tuotteet fyysisesti haltuunsa. Vaurioituneita tuotteita vastaanottaneen jälleenmyyjän tulee toimia seuraavan menettelyn mukaisesti:

 

Hyväksy toimitus.

Ennen kuin kuljettaja poistuu paikalta, kirjoita vastaanottotodistukseen vaurioituneilta vaikuttavien laatikoiden lukumäärä.

Säästä vaurioituneet tuotteet ja laatikko/laatikot kuljetusliikkeen tarkastusta varten.

Ota yhteyttä kuljetusliikkeeseen sopiaksesi vaurioituneiden tuotteiden tarkastuksesta.

Toimita kuljetusliikkeelle täytetty korvausvaatimus.

Ilmoita asiasta NHT Globalin asiakaspalveluosastolle.

 

Vajaat toimitukset. Kaikilla jälleenmyyjillä on viisi (5) arkipäivää aikaa toimituksen vastaanottamisesta tehdä ilmoitus vajaasta toimituksesta. Vahvistettuaan ilmoituksen NHT Global toimittaa puuttuvat tuotteet alkuperäisessä tilauksessa olevaan osoitteeseen.

 

Hinnanmuutokset. NHT Globalin kaikkien tuotteiden ja kirjallisuuden hinnat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

 

Vähittäismyyntiliikkeet. NHT Global on suoramyyntiyritys. Menestyksemme perustuu henkilökohtaisella ja huolehtivalla tavalla tapahtuvaan suoraan myyntiin jälleenmyyjien kautta kuluttajille. Jotta voimme ylläpitää tätä henkilökohtaista kontaktia asiakkaisiimme ja tarjota kaikille jälleenmyyjille tasavertaisia mahdollisuuksia myydä NHT Globalin tuotteita kuluttajille, NHT Global asettaa tiettyjä rajoituksia koskien tuotteidensa myyntiä kaupallisille yrityksille tai sellaisten kautta.

 

Tuotteiden jälleenmyyntiä ei sallita kauppojen kautta, ellei NHT Global ole antanut tähän etukäteen suostumustaan.

 

NHT Global päättää yksin, loukkaako kaupallinen yritys ohjeisiinsa liittyviä käytäntöjä, henkeä tai aiottua tarkoitusta, ja varaa oikeuden muokata tai korjata hyväksyntäänsä tai perua sen kulloistenkin liiketoimintaolosuhteiden mukaan.

 

Epäaktiivisten jälleenmyyjien toimi. Jälleenmyyjien toimet, joita ei ole aktivoitu 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa rekisteröitymisestä ja joihin liittyy maksettuja tuotetilauksia ja/tai hallintajärjestelmäpalvelu, katsotaan vapaaehtoisesti hylätyksi eikä niitä oteta uudelleen käyttöön myöhempänä ajankohtana. Jälleenmyyjä, joka ei ole aktivoinut tointaan ajoissa, voi kuitenkin rekisteröityä uudelleen. Lisäksi epäaktiiviset toimet, joilla ei ole tilauksia tai BV-pisteitä eikä hallintajärjestelmäpalvelua, päätetään NHT Globalin toimesta 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluessa epäaktiiviseksi tulemisesta.

 

VII. VÄHITTÄISMYYNTITAKUU JA HYVITYSKÄYTÄNTÖ

 

Vähittäismyyntiasiakkaiden palautukset. NHT Global tarjoaa 30 (kolmenkymmenen) päivän 100 %:n (sataprosenttisen) ehdottoman rahat takaisin -takuun kaikkien vähittäismyyntiasiakkaiden tuotteille. Jokaista NHT Globalin jälleenmyyjää sitovat hänen allekirjoittamansa sopimus sekä käytännöt ja menettelytavat tämän takuun kunnioittamiseksi. Ennen minkään vähittäismyyntitapahtuman toteuttamista jälleenmyyjän on kerrottava asiakkaalle peruutusoikeudesta, joka kerrotaan joka tapauksessa myös NHT Globalin tilauslomakkeissa. Jos vähittäismyyntiasiakas on mistä tahansa syystä tyytymätön mihinkään NHT Globalin tuotteeseen, vähittäismyyntiasiakas saa tilauslomakkeessa annettujen ehtojen mukaisesti palauttaa tuotteen käyttämättömän osan 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa saadakseen joko korvaavan tuotteen, uuden tuotteen tai täyden hyvityksen tuotteen ostohinnasta.

 

Tuotteen palautusvaltuutus. Ennen kuin minkään tuotteen voi palauttaa NHT Globalille joko toimitusvirheen, vähittäismyyntiasiakkaan palautuksen, vaurioitumisen tai irtisanoutumisen vuoksi, jälleenmyyjän on otettava yhteyttä NHT Globalin tukiosastoon sähköpostitse ja pyydettävä palautettavan tuotteen valtuutusnumero (RMA). Palautuspaketteja ei oteta vastaan, mikäli tätä tunnistenumeroa ei ole lisätty selkeällä tavalla niiden ulkopuolelle.

 

Laadunhallinta. NHT Global korvaa asianmukaisen lain mukaisten pakollisten määräaikojen kuluessa kaikki viallisiksi todetut tuotteet. Mitään tuotetta ei kuitenkaan saa palauttaa NHT Globalille ennen tukiosaston antamaa hyväksyntää. Korvaavan tuotteen myöntämisen takaamiseksi seuraavaa menettelyä on noudatettava ehdottoman tarkasti:

 

Jälleenmyyjän on toimitettava korvaavaa tuotetta koskeva kirjallinen pyyntö, jossa kerrotaan pyynnön syy ja jonka mukana toimitetaan maksutodistus sekä jäljennös tuotetilauslomakkeesta ja pakkausluettelosta.

Saatuaan ilmoituksen NHT Global ilmoittaa jälleenmyyjälle tuotteen toimitusosoitteen ja antaa RMA:n (palautettavan tuotteen valtuutusnumeron), joka on kirjoitettava näkyvästi palautettavan paketin ulkopuolelle. Paketin vastaanotettuaan ja tilanteen vahvistettuaan NHT Global lähettää vastaavan määrän korvaavia tuotteita.

 

Irtisanoutumisesta johtuvat palaukset. Jos jälleenmyyjä on ostanut tuotteita sopimuksen ollessa voimassa, jälleenmyyjä voi palauttaa mistä tahansa syystä 12 kuukauden kuluessa kaikki tuotteet, jotka ovat VOIMASSA, UUDELLEENKÄYTETTÄVISSÄ JA UUDELLEENMYYTÄVISSÄ ja tällaiseen palauttamiseen liittyen NHT Global hyvittää jälleenmyyjälle vähintään 90 % (yhdeksänkymmentä prosenttia) alkuperäisistä nettokustannuksista, joista vähennetään jälleenmyyjälle maksetut provisiot. Huomautus: Vain ansaitut provisiot voidaan vähentää tuotepalautuksen tuloksena.

 

NHT Global ostaa tuotteet takaisin seuraavien ehtojen mukaisesti:

(1) AINOASTAAN sopimuksen päättävien jälleenmyyjien tuotepalautukset ovat oikeutettuja hyvitysharkintaan.

(2) Tuotteet eivät saa olla ostettuja promootiopaketeista.

(3) Tuotteiden todetaan olevan tällä hetkellä markkinointikelpoisia. Tuotteiden ei katsota olevan tällä hetkellä markkinointikelpoisia, jos tuotteiden kaupallisesti kohtuullinen, käyttökelpoinen tai jäljellä oleva käyttöaika on alle 10 kuukautta tai jos yritys ilmaisi selkeästi ennen ostamista, että tuote on sesonkituote, sitä ei enää valmisteta tai se on erityinen promootiotuote, jota takaisinostoharkinta ei koske.

 

Mikäli jälleenmyyjä irtisanoutuu lähettämällä kirjallisen ilmoituksen NHT Globalille kymmenen (10) arkipäivän kuluessa jälleenmyyntihakemuksen ja -sopimuksen allekirjoittamisesta, jälleenmyyjän on omalla kustannuksellaan palautettava avaamattomina ja hyväkuntoisina kaikki ostamansa ja/tai yrityksen vastaanottamat tuotteet ja materiaalit, ja yritys palauttaa jälleenmyyjälle kaikki maksetut summat tällaisten palautusten ehtojen mukaisesti.

 

Mikäli palautus sisältää tuotteita, jotka eivät täytä yllä annettuja palautusehtoja, tällaisia tuotteita säilytetään kolmekymmentä (30) päivää, jonka aikana jälleenmyyjällä on oikeus pyytää näiden tuotteiden palauttamista. Jälleenmyyjät maksavat kaikki toimituskustannukset. Mikäli NHT Globalin tukiosasto ei saa tätä pyyntöä yllä mainitun ajanjakson kuluessa, NHT Global varaa oikeuden tuhota tällaiset tuotteet maksamatta tarkistusta pyytäneelle jälleenmyyjälle minkäänlaisia lisäkorvauksia. Seuraavia vaiheita tulee noudattaa sen takaamiseksi, että hyvitys myönnetään hyvissä ajoin:

 

NHT:n tukiosastolle on toimitettava sähköpostitse kirjallinen pyyntö, jossa kerrotaan selkeästi irtisanoutumisen olevan syynä tuotteiden palautukseen.

Saatuaan asianmukaisen ilmoituksen NHT Global ilmoittaa jälleenmyyjälle tuotteen toimitusosoitteen ja antaa RMA:n (palautettavan tuotteen valtuutusnumeron), joka on kirjoitettava näkyvästi paketin ulkopuolelle. (Jos nämä tiedot eivät ole näkyvillä paketin ulkopuolella, palautuksesta kieltäydytään poikkeuksetta.) NHT Global myöntää hyvityksen noin kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa valtuutetun tavaran vastaanottamisesta.

Jälleenmyyjä on vastuussa kaikkien NHT Globalille lähetettävien tavaroiden toimituskustannuksista.

Jälleenmyyjä on vastuussa tuotteiden pakkaamisesta ja lähettämisestä takaisin tavalla, joka takaa niiden saapumisen ajoissa ja vaurioitta.

Hyvitykset myönnetään samalla tavalla, jolla maksu vastaanotettiin. Tämä tarkoittaa, että jos alun perin käytettiin luottokorttia, korvaus maksetaan samalle luottokortille.

 

Vaihdot. NHT Global ei hyväksy tuotevaihtoja jälleenmyyjiltä.

 

VIII. YLEISET EHDOT

 

Kirjanpito. NHT Global kehottaa kaikkia jälleenmyyjiä pitämään tarkkaa ja virheetöntä kirjaa maksutapahtumistaan. NHT Global saa käyttää oikeuttaan pyytää nähtäväkseen vähittäismyyntiin tai muihin seikkoihin liittyvän kirjanpidon tässä kuvatulla tai asianmukaisen lain vaatimalla tavalla.

 

Tarkistukset. Voidakseen ylläpitää toimintakykyistä markkinointiohjelmaa muuttuvissa taloudellisissa olosuhteissa ja/tai noudattaa valtion, alueellisia tai paikallisia lakimuutoksia NHT Global varaa harkintavaltansa puitteissa itselleen oikeuden muuttaa tässä kuvattuja käytäntöjä ja menettelytapoja, jälleenmyyjähintoja tai ehdotettuja vähittäismyyntihintoja, tuotteiden saatavuutta ja koostumuksia sekä palkkiojärjestelmää sopivina pitämillään tavoilla ilman ennakkoilmoitusta. Tällaiset käytännöt ja menettelytavat, palkkiojärjestelmä sekä kaikki niihin tehdyt muutokset tulevat sitovaksi osaksi sopimusta, kun ne julkaistaan virallisella NHT Globalin verkkosivustolla. Jälleenmyyjän vastuulla on pysyä tietoisena nykyisistä ja päivitetyistä tiedoista eikä NHT Global ole millään tavalla vastuussa kenenkään jälleenmyyjän tietämättömyydestä liittyen oikeisiin ja senhetkisiin tietoihin tai kykenemättömyydestä pysyä niistä tietoisena. Mikäli sopimuksen ja minkään muutoksen välillä esiintyy ristiriita, muutos on etusijalla. Mikäli yrityksen esitteisiin, tuoteluetteloihin, hinnastoihin, kirjallisuuteen, verkkosivustoon, faksitse pyydettäviin tietoihin jne. tehdään muutoksia, NHT Globalin jälleenmyyjät saavat käyttää vain uusinta versiota.

 

Käytäntöjen loukkaamisesta ilmoittaminen. Jos jälleenmyyjä huomaa toisen jälleenmyyjän loukkaavan näitä käytäntöjä, loukkauksesta on toimitettava kirjallinen ilmoitus NHT Globalin sääntöjen noudattamista valvovalle osastolle joko faksitse, postitse tai sähköpostitse. Tällaisissa asiakirjoissa on oltava sen kirjoittajan allekirjoitus ja jälleenmyyjän tunnistenumero. Nimettömiä valituksia ei oteta huomioon. Huomautus: Tällaisiin seikkoihin liittyen ei hyväksytä puhelinsoittoja, sillä asiakirjat on esitettävä kirjallisina niin valituksen tekevän osapuolen toimesta kuin lopulta sen osapuolen toimesta, jonka väitetään loukanneen käytäntöjä. Tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten päivämäärät, tapahtumien lukumäärä, mukana olleet henkilöt, todistajat ja muut asiaa tukevat asiakirjat on liitettävä ilmoitukseen.

 

Koko sopimus. Tämä sopimus (joka koostuu näistä käytännöistä ja menettelytavoista, jälleenmyyntihakemuksesta ja -sopimuksesta sekä palkkiojärjestelmästä) tällä hetkellä laaditun ja tulevaisuudessa muutetun mukaisesti muodostaa täyden ja sitovan sopimuksen ja yhteisymmärryksen sen osapuolten välillä liittyen heidän suhteeseensa sekä tähän asiasisältöön. Mikäli käytäntöjen ja menettelytapojen, jälleenmyyntihakemuksen ja -sopimuksen ja palkkiojärjestelmän välillä esiintyy ristiriitoja, jälleenmyyntihakemuksen ja -sopimuksen ehdot ovat voimassa etusijalla.

X